Al Servei de Portasignatures s’hi pot accedir utilitzant els navegadors web més estesos (Internet Explorer, Chrome i Firefox). Per l’ús des d’un ordinador de sobretaula és necessari tenir instal•lada una Màquina Virtual Java per poder executar l’Applet de signatura. La màquina virtual es pot descarregar des de: http://www.java.com/es/download/

En tots els casos és necessari que l’usuari disposi d’un certificat digital emès per una entitat classificada pel Consorci AOC. Per a més informació prem aquí.